Menu

Slide 1

Welkom bij BC Finance

Adviseur bij verkoop en aankoop

Lees meer

Slide 2

Welkom bij BC Finance

Adviseur bij verkoop en aankoop

Lees meer

Slide 3

Welkom bij BC Finance

Adviseur bij verkoop en aankoop

Lees meer

Slide 4

Welkom bij BC Finance

Adviseur bij verkoop en aankoop

Lees meer

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
 • 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen of overeenkomsten met de vennootschap BC Finance als opdrachtnemer.
 • 1.2 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van BC Finance (hierna te noemen: “Opdrachtgever”) wordt uitgesloten, tenzij de toepasselijkheid daarvan schriftelijk is overeengekomen.
 • 1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 1.4 Door het verlenen van een opdracht aan BC Finance verklaart de opdrachtgever zich met inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden bekend en akkoord.
ARTIKEL 2: UITVOERING VAN DE OPDRACHT
 • 2.1 BC Finance verbindt zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen te verrichten. Enige aansprakelijkheid voor schade, hoe ook genaamd, die ten gevolge van handelen of nalaten van BC Finance mocht ontstaan zal in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag van maximaal het aan Opdrachtgever gefactureerde honorarium. (zie artikel 7 )
 • 2.2 Opdrachten worden door BC Finance aanvaard op basis van exclusiviteit, in die zin dat opdrachtgever tijdens de duur van de opdracht geen soortgelijke opdracht aan derden zal verstrekken anders dan na schriftelijke instemming van BC Finance.
ARTIKEL 3: GEHEIMHOUDING
 • 3.1 BC Finance verplicht zich volstrekte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle gegevens die in het kader van de opdracht te harer beschikking zullen worden gesteld door of vanwege de opdrachtgever, zulks voor zover het vertrouwelijk karakter van die gegevens aan BC Finance is meegedeeld dan wel BC Finance van dat vertrouwelijke karakter redelijkerwijs op de hoogte dient te zijn.
 • 3.2 BC Finance zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar ingeschakelde derden.
ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER
 • 4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke BC Finance naar zijn redelijk oordeel nodig heeft voor het op juiste wijze uitvoeren van de opdracht tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 • 4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan BC Finance ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
ARTIKEL 5: HONORERING
 • 5.1 Tenzij bij aanvaarding van de opdracht anders is overeengekomen, bestaat de te declareren honorering uit een vergoeding op basis een succesfee. De vergoeding op basis van tijdsbesteding wordt vermeerderd met een opslag wegens algemene kosten, welke in beginsel niet meer zal bedragen dan 10 % van het honorarium. In deze algemene kosten zijn onder meer begrepen, reis- en verblijfkosten, communicatiekosten en koerierskosten.
 • 5.2 Indien een succesfee is overeengekomen is dit verschuldigd indien tijdens de duur van de opdracht een transactie tot stand komt. Deze fee is tevens verschuldigd indien binnen twee jaar na beëindiging van de opdracht een overeenkomst tot stand komt met een partij die door BC Finance bij opdrachtgever is geïntroduceerd of indien BC Finance op enige wijze betrokken is geweest bij gesprekken met de betreffende partij, of wanneer opdrachtgever op enige andere wijze in het kader van die overeenkomst gebruik heeft gemaakt van diensten, waaronder mede begrepen inlichtingen en voorstellen, van BC Finance.
ARTIKEL 6: BETALING EN BETALINGSTERMIJN
 • 6.1 De opdrachtgever verplicht zich facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na ontvangst te voldoen.
 • 6.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • 6.3 Betaling dient plaats te vinden zonder korting, verrekening, opschorting of compensatie op een door BC Finance aan te wijzen bank- of girorekening.
 • Bij niet-, niet tijdige of onvolledige betaling is opdrachtgever met ingang van de 15e dag na de factuurdatum van rechtswege in verzuim. Met ingang van die dag is opdrachtgever, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, aan BC Finance over het factuurbedrag inclusief BTW een rente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand geldt daarbij als gehele maand. In geval van verzuim zal de opdrachtgever aan BC Finance eveneens de buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd zijn, berekend overeenkomstig het incassotarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten, onverminderd eventuele geliquideerde kosten.
ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID
 • 7.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt doordat Opdrachtgever of derden, die niet door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld, aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft/hebben verstrekt.
 • 7.2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden wegens schade veroorzaakt doordat Opdrachtgever of derden,die niet door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld, aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft/hebben verstrekt.
 • 7.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van advies van derden ingewonnen in opdracht van of met uitdrukkelijke instemming van Opdrachtgever.
 • 7.4. Indien Opdrachtgever aantoonbaar schade heeft geleden tengevolge van toerekenbare tekortkomingen van de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Werkzaamheden, die Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend is, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van Opdrachtnemer, zijn aansprakelijkheid beperkt tot: Een bedrag van maximaal het aan Opdrachtgever gefactureerde honorarium voor de met de fouten verband houdende opdracht.
 • 7.5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.
ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
 • 8.1 De overeenkomst tussen BC Finance en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.
 • 8.2 Alle geschillen, die tussen BC Finance en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de door BC Finance met Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan-wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 74387375


 Algemene Voorwaarden in PDF-formaat

BC Finance B.V.

Residence Newport
Labradorstroom 87
1271 DE Huizen

+31 (0)35 - 62 48 959
+31 (0)6- 53 477 439
info@bcfinance.nl

KvK: 74387375
Btw: NL859876238

Fusies en Overnames

BC Finance is een adviesorganisatie die zich richt op de begeleiding bij fusies en overnames. Wij begeleiden u bij de verkoop, aankoop of waardering van uw onderneming. BC Finance bemiddelt met name in het midden segment van MKB bedrijven.

Lees verder